EDC: Diagnosi

Diagnosi


Eines utilitzades en la diagnosi

Per realitzar la diagnosi del centre s’ha utilitzat l’eina SELFIE. També s’ha obtingut informació de la FIC sobre Estratègia digital de centre.

Aspectes destacats de la diagnosi

Les següents taules recullen de forma resumida els resultats obtinguts en els diferents aspectes avaluats per a les etapes d’Infantil i Primària per una banda, i Secundària per l’altra.

Resultats SELFIE Primària

 

 

ANÀLISI DE LA SITUACIÓ DEL CENTRE


L’anàlisi dels resultats de SELFIE ha permès concloure que globalment el centre està ben posicionat pel que fa a l’ús de les tecnologies digitals. Tanmateix, s’observa, especialment a Infantil i Primària, que els apartats “pràctiques d’avaluació” i “col·laboració i xarxes” obtenen puntuacions més baixes. 

Punts forts i punts febles detectats en la diagnosi

Punts forts detectats:
A nivell d’equipaments, infraestructura i connectivitat s’ha millorat en relació a la situació de fa només 5 anys. 
El professorat se sent més preparat que fa uns anys per fer ús de les tecnologies digitals.

Punts febles detectats:
No està programat com aconseguir l’assoliment de la competència digital per part de l’alumnat.
El temps disponible per a experimentar, innovar i avaluar amb les tecnologies per part del professorat.
A Primària no s’utilitza EVA, i quan s’havia utilitzat era diferent del de Secundària.

A banda d’aquests punts anteriors, convindria incorporar també com a punt feble la incertesa que tenim al claustre amb l’ús del mòbil a l’aula (a ESO). Durant diversos anys l’hem estat utilitzant, però aquest curs hi ha hagut diverses situacions desagradables que ens han portat a eliminar-lo de l’aula. 

 

Torna a l'índex