EDC: Introducció

Introducció


En la introducció es pot consultar el context del centre, la infraestructura, les pràctiques en l'ús de la tecnologia i la integració de l'estratègia digital en el PEC.

Context: Dades bàsiques del centre

El centre docent Col·legi CLARET, situat a Valls, comarca de l’Alt Camp, demarcació de Tarragona, a plaça de la Creu n.1,  és una escola privada concertada creada d'acord amb el dret reconegut en l'article 27.6 de la Constitució espanyola i explicitat en l'article 21 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juny, reguladora del Dret a l'Educació (LODE).
El nostre col·legi ha estat degudament autoritzat (Resolució de 6 d’abril de 1999, DOGC de 20 d’abril de 1999, n.2871, pàgina 5.138), per impartir les etapes educatives següents: els dos cicles d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria, té el Número de codi 43004581 en el registre del Departament d’Ensenyament de la Generalitat i gaudeix de la personalitat jurídica que li atorguen les lleis.
Amb data 7 d’agost de 1986, el centre va accedir al règim de concerts establert per la LODE. Amb data 14 de març de 2006 el centre va accedir al concert educatiu per al segon cicle d’Educació Infantil.
Els ensenyaments impartits en el centre s'ajusten a la legislació vigent i a les disposicions reglamentàries publicades pel Govern de la Generalitat, en particular als decrets que estableixen els currículums de les etapes educatives que l’escola imparteix.
El centre docent d’iniciativa social col·legi Claret és una escola cristiana, segons el que estableix el Codi de Dret Canònic en el cànon 803, i té la finalitat de promoure el ple desenvolupament de la personalitat dels alumnes, és a dir, l’educació integral.
El nostre col·legi és obert a tothom qui coneix i desitja l’educació que s’hi imparteix i l’accepta explícitament, defuig qualsevol discriminació i s’ofereix a la societat com una comunitat en la qual tothom és acceptat i tothom pot dialogar, escoltar i ser escoltat, i tots els qui hi participen se’n poden sentir corresponsables.
La localitat de Valls té uns 25.000 habitants amb 8 centres d’educació primària i 5 d’educació secundària. El nostre centre també rep alumnes de les localitats del seu voltant.
Consta de dues línies des d’Infantil de 2n cicle fins a 4t d’ESO, i una llar d’infants (infantil de 1r cicle). Això comportaria en el cas que totes les classes estiguessin ocupades al 100% un total de 731 alumnes al centre. En els darrers cursos l’ocupació és d’entre 690 i 700 alumnes.
El tipus d’alumnat del centre prové bàsicament de famílies de classe mitjana, majoritàriament dels sectors serveis, comerç i indústria. La llengua materna de la majoria dels alumnes és la catalana, encara que hi ha un bon nombre de famílies castellanoparlants i un nombre cada cop més habitual de famílies de llengües maternes diferents del català o el castellà com el romanès, l’àrab, l’amazic, l’ucraïnès i les pròpies de la resta de la Unió Europea. 
S’utilitza el català a l’aula i en totes les activitats acadèmiques proposades, amb l’excepció de les matèries on es desenvolupa l’aprenentatge d’una altra llengua: la castellana, l’anglesa, la francesa o l’alemanya. 
Pel que fa al professorat, disposa de les plantilles que proporciona el concert econòmic des d’I3 fins a ESO4. A banda d’això disposa de 5 professionals a la llar d’infants, un auxiliar de conversa, una auxiliar a infantil i personal d’administració i serveis, de forma que la plantilla arriba als 65 professionals.

Infraestructura

Per dur a terme la tasca educativa i de gestió acadèmica el centre disposa d’aules i despatxos equipats amb connexió a Internet i ordinadors. La connectivitat s’aconsegueix amb un servei de fibra a 600 Mbps, amb filtre de continguts i distribució pel centre mitjançant cablejat de fibra òptica. En tots els espais de treball hi ha disponible almenys una connexió RJ45. A més a més, tot l’edifici ofereix servei de connexió a Internet a través de Wi-Fi, disposant de dues xarxes que operen en paral·lel, una per al treball els alumnes (Claret_Alumnes) i una altra per al professorat i altres professionals (Claret_Docents).
Per al treball curricular es disposa d’un ordinador a cada aula, tipus portàtil o torre, amb connexió a un element de projecció o monitor, tots ells amb capacitat d’interactivitat. A banda d’aquests elements fixos existeixen 30 tauletes per a Educació Infantil, 30 tauletes per a Educació Primària i 30 portàtils per a Educació Secundària Obligatòria que poden ser utilitzats pels alumnes sota reserva del professorat corresponent. A banda d’això hi ha dues aules d’informàtica, equipades amb 20 i 30 ordinadors.
El centre disposa de diversos espais a internet que serveixen per dur a terme la seva tasca educativa: la pàgina web, com a element subministrador d’informació genèrica del centre; la plataforma Educamos, com a aplicació de gestió i d’informació a les famílies i alumnes; i la plataforma Moodle anomenada Claret en Línia per a la realització d’activitats acadèmiques amb els alumnes.
Les incidències tècniques es fan arribar al coordinador tecnològic que decideix si les comunica a l’empresa tècnica de suport segons la seva disponibilitat, la urgència i la complexitat aparent de la incidència.

Pràctiques del centre d’ús i aplicació de la tecnologia

La tecnologia és present al col·legi Claret des de la Llar d’Infants. L’objectiu últim és aconseguir que l’alumnat que acaba 4t d’ESO tingui assolida la competència digital. 
En tots els cursos es fa servir la tecnologia com a font d’informació: per realitzar consultes a Internet o per a la reproducció de vídeos o música, per exemple. A partir del cicle mitjà de primària també s’accedeix al llibre digital de les editorials que ofereixen aquest servei.
Des de segon cicle d’infantil i fins a 6è de primària es complementa l’accés a informació a través de la projecció en la pissarra digital mitjançant l’ús de les tauletes. En aquest cas, o bé es fan servir aplicacions didàctiques específiques (de càlcul, de llengua, etc.) o bé aplicacions genèriques com els cercadors, els navegadors o la càmera integrada. A partir de 1r d’ESO aquesta funcionalitat es realitza mitjançant ordinadors portàtils. 
En algunes ocasions es planteja als alumnes, especialment als d’ESO, que portin els seus propis dispositius a classe per dur a terme alguna activitat específica, ja siguin portàtils o tauletes.
També des d’infantil s’introdueix la robòtica, ja sigui de forma curricular o com a activitat complementària o extraescolar. La robòtica és present com a optativa també a l’ESO i ve complementada per l’aprenentatge de la programació i l’ús de microcontroladors com la placa Arduino a la matèria de tecnologia.

Procés d'elaboració

L’elaboració d’aquesta primera versió de l’Estratègia Digital de Centre ha comptat amb la participació de l’Equip Directiu, la Comissió d’Estratègia Digital i tot el claustre de professors.
En futures revisions s’intentarà comptar també amb l’alumnat i les famílies per tenir una visió més global de la situació al centre.

Integració de l’Estratègia Digital de Centre al Projecte Educatiu del Centre

Des d’abans de l’aprovació del Pla TAC el PEC i la PGA han tingut en compte la tecnologia com un element integrant de tot el procés educatiu. La constant millora pel que fa a equipaments, infraestructura de xarxa i connectivitat, i formació del professorat no hauria estat possible si el PEC i la PGA no haguessin apostat des de fa temps per fer de les tecnologies (el que no fa gaire anomenàvem “noves tecnologies”) un ingredient imprescindible de la nostra tasca educativa.

Torna a l'índex