EDC: L'EDC als documents de centre

L'EDC als documents de centre


L'EDC al PEC

El Projecte Educatiu de Centre contempla les tecnologies digitals com un recurs imprescindible tant per a la tasca educativa del professor com a nivell dels aprenentatges que han d'assolir els alumnes.

La seva concreció any rere any en la Programació General Anual posa de manifest aquest caràcter imprescindible essent el nucli d'almenys un dels objectius que es planteja assolir. Així per exemple, en els darrers cinc anys els objectius de la PGA relacionats amb l'EDC han estat:

Curs 2022-2023: Realitzar formació al claustre per a l’acreditació de la competència digital docent dins dels terminis aconsellats pel Departament d’Educació.

Curs 2021-2022: Fomentar estratègies per avançar en la consecució plena de la competència digital docent.

Curs 2020-2021: Fer públic el Pla TAC del centre i treballar-ne els objectius programats.

Curs 2018-2019: Millorar la competència digital dels nostres alumnes a partir de les propostes que la Comissió TAC presenti dins del pla TAC del centre.

Curs 2017-2018: Desenvolupar la competència digital dels nostres alumnes, i alhora ensenyar-los l'ús correcte de la pràctica digital.

A banda d'aquests aspectes més acadèmics, el PEC també inclou de forma implícita les tecnologies digitals quan aposta per estar al dia de les metodologies didàctiques i tenir els espais adaptats a aquestes.

 

L'EDC a les NOFC

L'apartat 7 de les NOFC està dedicat a l'ús dels mòbils dins del centre. A partir del curs 2022-2023 s'ha establert que el mòbil, a ESO, ha de quedar durant les hores de classe tancat als armariets de què disposen els alumnes, i només es farà servir acadèmicament en ocasions excepcionals. Aquesta norma, motivada per problemes derivats del mal ús dels dispositius a l'aula, està pendent de revisió després de fer una valoració acurada de la situació. És un dels objectius previstos en l'EDC.

Tant els mòbils com les tauletes, com a dispositius que poden enregistrar imatges i sons, estan contemplats també en la normativa de protecció de dades del centre, ja que tant la imatge com la veu de les persones són unes dades personals que han de ser protegides.

A banda de l'anterior, al Reglament de Règim Intern es dedica un apartat a la figura del coordinador tecnològic o digital i a la comissió digital de centre.

 

Torna a l'índex