Comunitat educativa

La nostra comunitat educativa

Aquest model d'educació cristiana exigeix que l'escola sigui una autèntica Comunitat Educativa. El conjunt d'estaments i persones que la formem ens integrem harmònicament a través d'una participació efectiva i d'una acció educativa coherent.

La Institució Titular -Missioners Claretians- és responsable d'expressar i donar continuïtat a aquells principis i criteris d'actuació que garanteixen la qualitat de l'educació cristiana que volem impartir.

Els alumnes i les alumnes són els primers protagonistes de llur formació, intervenen activament en la vida de l'escola segons les exigències pròpies de l'edat, i hi assumeixen responsabilitats proporcionades a la seva capacitat.

Els professors i professores juguen un paper decisiu en l'escola, ja que estan directament implicats en la preparació, realització i avaluació del Projecte Educatiu.

El personal d'administració i serveis presta una valuosa col·laboració acomplint funcions totalment necessàries per a la bona marxa del centre.

Els pares i mares, com a principals responsables de l'educació dels fills, participen activament en la vida de l'escola i li presten el seu suport, sobretot a través de l'Associació de Pares d'Alumnes.

La relació constant entre pares, tutors, professors i direcció de l'escola dóna fecunditat i coherència a l'acció educativa, i contribueix a assolir un bon nivell en la formació integral dels alumnes.

Background Image

Els blogs de primària

Primer, Segon, Tercer, Quart, Cinquè, Sisè
  • La calçotada a la llar

  • Treball per projectes