Oferta educativa

El Col·legi Claret és un centre concertat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. El Col·legi imparteix els següents nivells educatius:

 • Educació Infantil: Llar d'Infants i Parvulari
 • Educació Primària
 • ESO (Educació Secundària Obligatòria)

Tots els cursos són concertats excepte els de Llar d'Infants.

A part dels ensenyaments reglats el Col·legi ofereix diverses activitats extraescolars i complementàries.  


LA LLENGUA VEHICULAR

El Col·legi Claret és escola catalana, per la qual cosa el català és la llengua vehicular amb què es fa tot l’aprenentatge.


LES LLENGÜES ESTRANGERES

La llengua estrangera que s'imparteix dins del pla d’estudis és l'anglès.

A partir de cinquè de primària s'ofereix la possibilitat de cursar francès com a segona llengua estrangera. I a secundària s'ofereix l'alemany com  a matèria complementària.


RELACIÓ FAMÍLIA-COL·LEGI

Cada alumne/alumna té la seva Agenda Escolar, en la qual han de quedar reflexades les absències i els retards.

Aquesta Agenda Escolar pot servir per a fer observacions tant per part de la família com del Col·legi. La pèrdua de l' Agenda Escolar o l'esmena d'algun full pot ser considerada com a falta greu.

IMPORTANT: Per atendre millor les famílies i afavorir la feina del professorat, totes les visites han d'ésser prèviament concertades. Convé que consulteu l'horari de visites del professorat per al curs actual. Recordeu que el telèfon de Secretaria és el 977 600 421.


OPERATIVITAT DE LES TUTORIES

"L'acció tutorial és el conjunt d'accions educatives que contribueixen a desenvolupar i potenciar capacitats bàsiques dels alumnes, a orientar-los per tal d'aconseguir la seva maduresa i autonomia, i a ajudar-los a prendre decisions amb vista a opcions posteriors, de continuació d'estudis o d'entrada en el món del treball."

Les funcions del professor-tutor d'un grup d'alumnes d'Educació Secundària Obligatòria són les següents:

 • Efectuar el seguiment global dels processos d'aprenentatge dels alumnes amb la intenció de descobrir les dificultats i necessitats especials, articular les respostes educatives adequades i cercar els oportuns assessoraments i suports.
 • Orientar l'alumnat a l'hora de configurar el seu "currículum personal" mitjançant l'elecció dels crèdits variables que han de cursar al llarg de l'etapa.
 • Coordinar l'acció tutorial realitzada pels professors que imparteixen docència en el seu grup d'alumnes i afavorir l'ajustament dels crèdits a la situació en què es troben els alumnes, especialment pel que fa a les respostes educatives davant necessitats especials i/o de suport.
 • Programar i realitzar els crèdits de tutoria adreçats al seu grup d'alumnes.
 • Coordinar el procés d'avaluació dels processos d'aprenentatge dels alumnes i l'adopció de les decisions relatives a la promoció dels alumnes d'un cicle següent.
 • Fomentar en el grup d'alumnes el desenvolupament d'actituds participatives, la inserció en l'entorn sociocultural i natural i l'educació en valors, complementant la tasca realitzada en el marc de les àrees.
 • Afavorir en els alumnes l'autoestima personal i ajudar-los en la superació dels fracassos en els processos d'aprenentatge i les dificultats de qualsevol altre tipus.
 • Contribuir a desenvolupar línies comunes amb els altres tutors.
 • Contribuir a l'establiment de relacions fluïdes amb els pares i mares dels alumnes, informar-los de tots aquells assumptes que afectin l'educació de llurs fills, i facilitar la connexió entre l'escola i les famílies.
 • Fer de mediador en les situacions de conflicte entre alumnes i professors, i informar oportunament les famílies.
   
 1. La Tutoria té un doble vessant: vers la formació integral de l'alumne com a persona i com a estudiant, inserit en una societat concreta, i vers la família d'aquest alumne, de la qual el Col·legi és col·laborador subsidiari en la tasca d'educar els fills.
  1. Vers l'alumne.
   • El tutor haurà de procurar parlar individualment amb cada alumne. Fóra bo fer-ho, almenys, un parell de cops durant el curs.
   • Aprofitar el temps setmanal de tutoria, dins l'horari lectiu, per tractar temes formatius.
   • Aquests poden ser alguns dels temes educatius: educar en el respecte i capacitats de diàleg; propiciar la trobada reflexiva del grup amb la pròpia identitat; fomentar un clima de sinceritat i confiança; estimular el sentit de pertinença i identificació dels alumnes amb el Col·legi; ajudar a acceptar i conèixer la realitat de l'adolescència i la necessitat d'educar-se per estimar; fomentar les virtuts humanes i cristianes (amistat, amor, responsabilitat, treball, comprensió, justícia, optimisme, respecte, etc.); fer conèixer el Caràcter Propi del Col·legi, revisar la consecució dels objectius del Projecte Educatiu, etc.
   • Temes disciplinaris: exposició i estudi de les normes de convivència dins el Col·legi i la societat en general; ordre personal (vestits, higiene, bates, llibres i material escolar, lletra i presentació dels deures i treballs, estat de l'Agenda Escolar, etc); ordre de la classe i altres dependències del Col·legi utilitzades pel grup-classe; organització del treball; normes d'urbanitat; etc.
  2. Vers la família.
   • Anar sensibilitzant els pares en les reunions col·lectives de la tasca subsidiària del Col·legi en l'educació dels seus fills, del Caràcter Propi del Centre i del seu Projecte Educatiu.
   • Insistir que els pares són els primers i principals responsables de l'educació dels fills. El Col·legi no els ha de substituir, sinó només ajudar.
   • En lliurar-los els resultats de les avaluacions, es comentarà la marxa general del curs.
   • Els pares haurien de tenir, almenys, una entrevista personal amb el tutor del curs del seu fill. En aquesta mateixa agenda trobareu espai per concertar els dies i hores de les visites.
     

ENSENYAMENTS COMPLEMENTARIS

El Col·legi Claret ofereix cada dia una hora complementària dins de l’horari escolar en la qual s’imparteixen classes d’informàtica, tècniques d’estudi, dinàmica motriu, educació cívica, pràctica religiosa, taller de teatre, natació ...
 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I SERVEIS

El Col·legi Claret ofereix activitats extraescolars que es realitzen fora de l'horari lectiu i són impartides pel professorat del centre o per monitors.

La finalitat d'aquestes activitats és complementar l'oferta formativa del centre amb activitats que tinguin una continuïtat amb la nostra línia educativa.

 • ACTIVITATS D'INICIACIÓ ESPORTIVA
 • ESPORT NO COMPETITIU
 • ESPORT ESCOLAR
 • CASAL D'ESTIU
 • TALLER DE TEATRE

Al mateix temps el Col·legi ofereix diferents serveis que acaben de completar el ventall d'activitats que els nens i nenes poden realitzar aquí al col·legi.

Background Image

Els blogs de primària

Primer, Segon, Tercer, Quart, Cinquè, Sisè
 • La calçotada a la llar

 • Treball per projectes