ESO

L'etapa de l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) té caràcter obligatori i gratuït. Comprèn 4 cursos acadèmics que s’inicien, generalment, l'any natural en què es compleixen els 12 anys i que s’acaben, normalment, als 16; amb caràcter general els alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18 anys.

L'ESO s'organitza en diferents matèries. El 4t curs té complementàriament caràcter orientador, tant per als estudis posteriors, com per a la integració a la vida laboral. 

La finalitat de l’ESO és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti assegurar un desenvolupament personal sòlid, adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l'expressió i comprensió oral, a l'escriptura, al càlcul, a la resolució de problemes de la vida quotidiana, al rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe, la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes, l'autonomia personal, la corresponsabilitat i la interdependència personal i la comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científic, social i cultural, en particular aquells elements que permetin un coneixement i arrelament a Catalunya. Així mateix, ha de contribuir a desenvolupar les habilitats socials de treball i d’estudi amb autonomia i esperit crític, la sensibilitat artística, la creativitat i l’afectivitat de tots els nois i les noies.

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, serà utilitzat normalment com a llengua vehicular d'ensenyament i d'aprenentatge i en les activitats internes i externes de la comunitat educativa. L’aranès, variant de la llengua occitana, s’imparteix a Era Val d’Aran.

Competències bàsiques
El currículum de l’ESO inclou les competències bàsiques següents:

Competències transversals

Les competències comunicatives:
1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
2. Competències artística i cultural

Les competències metodològiques:
3. Tractament de la informació i competència digital
4. Competència matemàtica
5. Competència d’aprendre a aprendre

Les competències personals:
6. Competència d’autonomia i iniciativa personal

Competències específiques centrades en conviure i habitar el món

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
8. Competència social i ciutadana

Organització dels ensenyaments
Les matèries dels cursos 1r, 2n i 3r d’ESO i la seva assignació horària és la següent:

 • Ciències de la naturalesa + : 350 hores
 • Ciències socials, geografia i història +: 315 hores
 • Educació física +: 210 hores
 • Educació per a la ciutadania i els drets humans: 35 hores
 • Educació visual i plàstica: 140 hores
 • Llengua catalana i literatura*: 315 hores
 • Llengua castellana i literatura +: 315 hores
 • Llengua estrangera +: 315 hores
 • Matemàtiques +: 315 hores
 • Música: 140 hores
 • Tecnologies: 210 hores
 • Tutoria: 105 hores
 • Religió (voluntària): 149 hores
 • Matèries optatives: 245 hores

+ Aquestes matèries, les han de fer tots els alumnes en cada un d'aquests tres primers cursos.

Cada centre podrà proposar i organitzar matèries optatives en els tres primers cursos; els centres han d’incloure en aquesta oferta una segona llengua estrangera i la cultura clàssica.

Treball de síntesi
El treball de síntesi està format per un conjunt d'activitats d'ensenyament i d’aprenentatge que s'han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s'ha aconseguit, i fins a quin punt, que l'alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l'aplicació i la rESOlució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d'integrar continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals.

S'ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels 3 primers cursos de l'etapa. El treball de síntesi a efectes de qualificació tindrà la consideració d'una matèria optativa.

Tots els alumnes de 4t curs d’ESO han de cursar les matèries següents:

 • Ciències socials, geografia i història: 105 hores
 • Educació ètica cívica: 35 hores
 • Educació física: 70 hores
 • Llengua catalana i literatura: 105 hores
 • Llengua castellana i literatura: 105 hores
 • Matemàtiques: 105 hores
 • Llengua estrangera: 105 hores
 • Tutoria: 35 hores
 • Religió (voluntària): 35 hores

A més, cada alumne/a haurà de cursar 3 matèries optatives específiques d'entre les següents:

 • Biologia i geologia: 105 hores
 • Educació visual i plàstica: 105 hores
 • Física i química: 105 hores
 • Informàtica: 105 hores
 • Llatí: 105 hores
 • Música: 105 hores
 • Segona llengua estrangera: 105 hores
 • Tecnologia: 105 hores

Projecte de recerca
En el 4t curs l'alumnat ha de portar a terme un projecte de recerca en equip. A aquest projecte ha d'estar constituït per un conjunt d'activitats de descoberta i recerca realitzades per l'alumnat entorn d'un tema escollit i acotat, en part, per ell mateix, sota el guiatge del professorat. El projecte de recerca tindrà la consideració d'una matèria optativa.

Avaluació
L'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat d’ ESO és contínua i diferenciada segons les matèries. L’alumne/a que en finalitzar l’ESO hagi assolit les competències bàsiques i els objectius de l'etapa obtindrà el títol de graduat d'Educació Secundària Obligatòria.

Programes de diversificació curricular
Els centres podran organitzar programes flexibles de diversificació curricular des del tercer curs d’Educació Secundària Obligatòria, els quals tindran una durada d’un o dos cursos escolars.

Programes de qualificació professional inicial
El Departament d'Educació organitzarà i, en el seu cas, autoritzarà programes de qualificació professional per tal d'afavorir la inserció social, educativa i laboral dels joves que tinguin més de 16 anys, fets durant l'any natural de l'inici del programa, i que no hagin obtingut el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria.

Aquests programes representen una via d'accés al món laboral i, alhora, una via d'accés als cicles formatius de grau mitjà per als joves que optin per presentar-se a les proves d'accés i les superin, i a altres ofertes formatives.

Normativa

 • Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundaria obligatòria.
 • Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.