Curriculum infantil

 

Àrees

  • Descoberta d'un mateix.
  • Descoberta de l'entorn natural i social.
  • Intercomunicació i llenguatges.
  • Religió al Parvulari.


La Llar d'Infants i el Parvulari tenen quelcom en comú: intervenen en l'educació dels més petits, d'aquells en qui el procés d'evolució és més incipient i acusat. És durant els sis o set primers anys de vida que es construeixen les estructures neuropsíquiques elementals, s'organitzen els contactes amb el món i es basteix la noció de la pròpia identitat, l'adquisició de les primeres nocions i informacions, i les primeres formes de participació social.

La Llar d'Infants i el Parvulari estan considerats com a components d'una sola etapa educativa; no obstant, encara que estiguin units per un mateix fil conductor, tenen uns trets diferencials.

Així, la Llar d'Infants defineix un entorn amb unes característiques més comunes amb el marc familiar, amb més flexibilitat quant al temps i la forma d'acolliment, adequant-se sovint a les necessitats de la família a la qual serveix, amb una relació més intensa amb els pares i les mares. D'altra banda, les Llars d'Infants acostumen a ser institucions diferenciades amb espais i organitzacions pròpies.

El Parvulari comporta uns canvis respecte a la Llar d'Infants; els grups poden ser més nombrosos i sovint forma part d'una comunitat educativa més àmplia, a la qual ha de vincular-se de forma coherent. No obstant, ha de mantenir la seva funció de suport i cooperació educativa amb la família.

Background Image

Els blogs de primària

Primer, Segon, Tercer, Quart, Cinquè, Sisè