Política de privacitat del Col·legi Claret de Valls

D'acord amb la normativa sobre protecció de dades, a continuació s'informa de la política de privacitat del Col·legi Claret de Valls.

1. RESPONSABLE

Denominació: Col·legi Claret, responsable o centre educatiu (nom oficial complet Col·legi Claret - Claretians Missioners del Cor de Maria)

Domicili: Plaça de la Creu, 1. Valls (Tarragona)

CIF: R-4300069D

 

2. CATEGORIES, FINALITAT, CONSERVACIÓ, LEGITIMACIÓ I DESTINATARIS

A) Finalitat i legitimació: Què fem amb les dades que  se'ns poden facilitar? En base a què estem legitimats a tractar les dades personals?

Les dades personals que ens han estat facilitades són necessàries per poder complir amb les finalitats que detallem a continuació. Si no se'ns faciliten totes les dades o aquestes són inexactes, no es podrà atendre correctament aquestes finalitats.

A continuació especifiquem les categories de dades que tractem, la seva finalitat i la seva base legitimadora:

CATEGORIA FINALITAT BASE LEGITIMADORA DADES TRACTADES
TUTOR LEGAL (pare/mare/tutor legal) Gestió de la inscripció de l'Alumne al centre.
Gestió de la relació contractual de serveis amb el centre educatiu
Seguiment de l'evolució educativa de l´alumne i de qualsevol informació sobre l'alumne en relació a la seva evolució educativa i relació amb el centre educatiu, els seus Mestres i educadors
Enviament de comunicacions comercials
Execució d'un contracte amb el TUTOR LEGAL Dades identificació i de contacte
FAMILIARS (de l'alumne) Identificar als familiars que siguin contacte d'emergència i que estiguin autoritzats per a recollir a l'alumne del centre educatiu Interès legítim del Centre educatiu de complir amb la seva obligació de velar per la seguretat de l'ALUMNE Dades identificació i de contacte
ALUMNES Inscripció de l'alumne en el centre educatiu
Gestió i tramitació de la inscripció de l'alumne a beques oficials i realització del seu seguiment fins la seva adjudicació, així com el control posterior de l’ús legítim i adequat de la beca aconseguida
Execució d'un contracte amb el TUTOR LEGAL Dades identificació
Prestar a l'alumne l'ensenyament corresponent a l'etapa educativa (infantil primària, ESO) i realitzar el seguiment de la seva evolució. 
Complir amb la funció educativa.
Control, suport i ajuda a l'alumne.
Compliment d'una obligació legal del Responsable: Llei Orgànica 3/2006 d'educació Dades identificació.
Dades que siguin necessàries per a l’exercici de la seva funció educativa. Aquestes dades poden fer referència a l’origen i ambient familiar i social, a característiques o condicions personals, al desenvolupament i els resultats de la seva escolarització, així com a aquelles altres circumstàncies el coneixement de les quals sigui necessari per a l’educació i orientació de l'alumne.
Aplicar les mesures a cada alumne sobre hàbits alimentaris o tractaments mèdics o alimentaris especials. 
Prestar a l'alumne serveis de psicopedagogia i de suport psicològic en el seu cas.  
Inscriure a l’alumne a activitats extraescolars impartides pel centre educatiu, a excursions i viatges organitzats pel centre educatiu.
Gestió de la inscripció de l'alumne a concursos, tornejos, o campionats esportius, culturals, artístics o d'altres tipologies educatives.
Consentiment Dades identificació
Tractaments mèdics específics
Hàbits alimentaris (intoleràncies, al·lèrgies)
Utilització de la imatge de l'alumne a la pàgina web i xarxes socials del centre educatiu.
Utilització de la imatge de l'alumne i de materials fets per l'alumne amb la finalitat de donar difusió a les activitats del centre educatiu en Mitjans de comunicació locals (escrits i digitals) i als butlletins de la Fundació Cristiana de Catalunya y Claretians de Catalunya.
Consentiment Imatge, fotografia, vídeo
ALUMNES POTENCIALS

Atendre consultes.

Facilitar informació a l'interessat sobre el centre educatiu, els seus serveis, preus i activitats.

Facilitar informació sobre les jornades de portes obertes i les dates de preinscripció i d’inscripció al centre educatiu.

Tramitar la preinscripció de l'ALUMNE al centre educatiu.

Mesures precontractuals Dades identificació i de contacte
Enviar comunicacions comercials. Consentiment
PROVEÏDORS Signatura del contracte amb el representant legal.
Gestió de la relació contractual existent.
Execució d'un contracte 
Interès legítim, consistent en poder efectuar comunicacions al personal de contacte del proveïdor
Dades identificació i de contacte
CANDIDATS Valorar possibles candidatures a llocs de treball. Mesures precontractuals Dades identificació i currículum vitae

 

B) Conservació: Durant quant de temps conservem les dades personals?

A continuació expliquem el temps màxim durant el qual conservem les dades facilitades.

CATEGORIA CONSERVACIÓ
TUTOR LEGAL Les dades es conservaran durant els terminis legalment establerts.
Així mateix les dades es podran mantenir als arxius del Col·legi Claret de Valls per raons històriques.
ALUMNES
FAMILIARS Es conservaran mentre es mantingui vigent l'escolarització de l'alumne.
ALUMNES POTENCIALS Les dades es suprimiran després que s´hagi confirmat que no es vol seguir amb la matrícula de l'alumne al centre educatiu.
Si s'ha prestat consentiment a l'enviament de comunicacions comercials, es conservaran les dades fins que es revoqui el consentiment.
PROVEÏDORS Es conservaran mentre es mantingui vigent la relació contractual i finalitzada aquesta pel termini legal necessari per atendre a possibles responsabilitats i obligacions legals i contractuals.
CANDIDATS Es suprimiran després de valorar la candidatura, excepte que s’iniciï una relació contractual laboral, cas en el que aplicarà la política de conservació de dades per a treballadors.

 

C) Destinararis: A qui comuniquem les dades?

En termes generals, només compartim les nostres dades amb aquelles empreses proveïdores de serveis al Col·legi Claret de Valls i en els casos en què resulta necessari que accedeixin a les dades, i a entitats públiques, que serien, principalment:

  • Proveïdors de serveis de societat de la informació, tals com el servidor web, el servidor de correu electrònic, els programes de gestió (ERP) i d'enviament de correus electrònics.
  • Les administracions públiques quan així sigui necessari en compliment d'una obligació legal.

Així mateix, es comparteixen algunes dades amb mitjans de comunicació locals, la Fundació Cristiana de Catalunya i Claretians de Catalunya.

Quan els destinataris es trobessin fora de l'Espai Econòmic Europeu estaran subjectes a codis i mesures corresponents, tals com clàusules tipus de protecció de dades, un codi de conducta i/o clàusules contractuals, que legitimin degudament la realització de transferències internacionals.

 

3. EXERCICI DE DRETS PELS TITULARS DE LES DADES

Els informem que com a titulars de les dades de caràcter personals que ens han facilitat tenen dret a:

    • Accedir a les seves dades personals, per saber quines dades tenim. 
    • Rectificar les seves dades personals,  per a quan siguin inexactes o equivocades.
    • Suprimir les seves dades personals, quan concorrin els requisits legals definits a la normativa sobre protecció de dades.
    • Dret a oposar-se al tractament de dades, quan concorrin els requisits legals definits a la normativa sobre protecció de dades.
    • Dret a limitar el tractament de dades, quan concorrin els requisits legals definits a la normativa sobre protecció de dades.
    • Dret a la portabilitat  de de dades, quan concorrin els requisits legals definits a la normativa sobre protecció de dades.
    • A revocar el consentiment.
    • A presentar una denuncia o un escrit per a la tutela dels seus drets davant l´Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

L´exercici dels drets pot ser exercit mitjançant l´enviament d´un correu electrònic a (*). A l´assumpte pot indicar  “Exercici de dret” i al text del e-mail, explicar el dret que es vol exercir. Nosaltres contactarem amb vostè per facilitar-li el formulari corresponent per a exercitar el dret en qüestió. 

 

4. REVOCACIÓ DEL CONSENTIMENT

El consentiment atorgat per al tractament de dades pot ser revocat en qualsevol moment. Per fer-ho serà suficient en remetre un correu electrònic a (*) facilitant copia del DNI a efectes que puguem verificar la seva identitat correctament i indicant la voluntat de revocar el consentiment atorgat i especificant la finalitat específica per a la qual es va conferir.

 

5. MESURES DE SEGURETAT

El Col·legi Claret de Valls tractarà les dades personals de les que és Responsable respectant en tot cas, la seva confidencialitat, per això adoptarà aquelles mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les seves dades, la seva confidencialitat, integritat i accessibilitat, tenint en compte l´estat de la tècnica i la seva capacitat i disponibilitat de recursos.

 

6. DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Dades de contacte del delegat de protecció de dades:

E-mail claret@claret-valls.org
Telèfon 977 60 04 21
Direcció Plaça de la Creu, 1. 43800 Valls