Atenció a la diversitat

A la nostra escola, el Departament Psicopedagògic i  l’atenció educativa a tots els alumnes impregna la cultura del centre i vetlla per tenir:

• Una perspectiva transversal, que parteix d’un currículum per a tots i d’un projecte educatiu de centre que planifica unes estratègies metodològiques i organitzativesque garanteixen la participació i l’aprenentatge de tots els alumnes.

• Una perspectiva longitudinal, que preveu tot el recorregut pel sistema educatiu i que garanteix la coherència entre totes les etapes, des de l’educació infantil fins a l’educació secudària, a fi de possibilitar l’assoliment d’una vida de qualitat i uns resultats personals valuosos.

 

Parlar d’una escola per a tothom, com nosaltres l'entenem implica concretar els principis següents:

• El reconeixement de la diversitat com un fet universal.

• El sistema inclusiu com l’única mirada possible per donar resposta a tots els alumnes.

• La personalització de l’aprenentatge perquè cada alumne pugui desenvolupar al màxim les seves potencialitats.

• L’equitat i la igualtat d’oportunitats com a dret de tots els alumnes a rebre una educació integral i amb expectatives d’èxit.

• La participació i la coresponsabilitat per construir un projecte comú a partir del diàleg, la comunicació i el respecte.

• La formació del professorat per promocionar oportunitats de creixement col·lectiu i per desenvolupar projectes educatius compartits.

Background Image

Els blogs de primària

Primer, Segon, Tercer, Quart, Cinquè, Sisè