Preinscripció escolar curs 2020-2021

En les dates indicades al calendari de preinscripció i matrícula, els centres publiquem al web les diverses llistes de resultats de forma anonimitzada.

Infantil de 2n cicle, primària i ESO:

Pel que fa als períodes de preinscripció i matrícula, les dates fixades són:

 • Període de preinscripció:  del 13 al 22 de maig.
 • Període de matrícula per a llar d'infants: del 17 al 23 de juny
 • Període de matrícula per a 2n cicle d'infantil, primària i ESO: del 13 al 17 de juliol

Procés de matrícula

El centre gestionarà el tràmit de la matrícula a través de cites prèvies, utilitzant l'eina corporativa o el telèfon, o alternativament per una confirmació de matrícula i l'enviament de la documentació necessària a través d'un correu electrònic a la bústia oficial del centre.

En aquest cas, el centre ha de respondre amb un correu de confirmació, com a justificant de la formalització de la matrícula.

A més de la documentació aportada amb la sol·licitud de preinscripció, per matricular-se cal presentar:

 1. El carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.
  - Si no es té carnet de vacunacions cal presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents.
  - Si el nen o la nena no han estat vacunats per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
   
 2. Quan el domicili al·legat a la sol·licitud de preinscripció no coincideixi amb el domicili del DNI cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.

Si en formalitzar la matrícula, el o la sol·licitant no al·lega el mateix domicili que el de la sol·licitud de preinscripció, amb el qual hauria obtingut una puntuació inferior, el centre ha d'informar d'aquest fet a la comissió de garanties d'admissió corresponent perquè pugui investigar si hi ha hagut o no frau en el procés de preinscripció.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada. El Departament d'Educació comunica a l'autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant al sol·licitant com a la persona que hagi emès la documentació acreditativa.

Els alumnes que compleixen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula però que per causes justificades no poden aportar la documentació acreditativa corresponent, se'ls matricula condicionalment.