Col·legi Claret Valls – Infantil -primària – ESO

ETAPES

El Col·legi Claret és un centre concertat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. El Col·legi imparteix els següents nivells educatius:

Comprèn sis cursos, de 0 a 6 anys, i té caràcter voluntari. S’organitza en dos cicles educatius de tres cursos acadèmics cadascun, que s’anomenen 1r cicle d’Educació Infantil o LLar d’Infants (de 0 a 3 anys) i 2n cicle d’Educació Infantil (de 3 a 6 anys), respectivament.

El desenvolupament de l’infant es fa sempre seguint una línia de continuïtat, encara que cada cicle suposi canvis qualitatius respecte al cicle anterior.

Aquesta etapa té com a finalitat proporcionar als infants més petits aquelles situacions educatives que els permetin el progressiu descobriment i creixement personal; la possibilitat de relacionar-se amb els altres, tant infants com persones adultes, per mitjà dels diferents llenguatges d’expressió i comunicació; l’observació i descoberta del seu entorn més proper i l’adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la seva integració a la societat. En aquesta etapa s’atenen especialment les necessitats bàsiques d’ordre biològic, psicològic, afectiu, intel·lectual, lúdic i social dels infants.

L’etapa de l’Educació Primària té caràcter obligatori i és concertada al nostre centre. Comprèn 6 cursos acadèmics, que es cursaran normalment entre els 6 i els 12 anys. S’inicia, amb caràcter general, l’any natural que es compleixen els 6 anys i s’organitza en 3 cicles de 2 cursos cada un: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior.

La finalitat d’aquesta etapa és proporcionar a tots els alumnes les competències que els permetin assegurar el seu desenvolupament personal i social. Es cerca l’adquisició de les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l’expressió i la comprensió oral, a la lectura i a l’escriptura, al càlcul, a la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, a l’autonomia personal, la coresponsabilitat i la interdependència personal, a la resolució de problemes i als coneixements bàsics de la ciència, la cultura i la convivència.

Pel que fa a les llengües estrangeres, l’alumnat iniciarà l’aprenentatge d’una primera llengua en el cicle inicial. En el nostre centre es tracta de l’anglès, que es complementa amb una segona llengua estrangera, el francès, a cicle superior.

L’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) té caràcter obligatori i gratuït. Comprèn 4 cursos acadèmics que s’inicien l’any natural en què es compleixen els 12 anys i que s’acaba als 16. Amb caràcter general els alumnes tenen dret a romandre en el centre en règim ordinari fins als 18 anys.

El currículum de l’ESO s’estructura en matèries. Té dos cicles; un primer cicle que inclou els tres primers cursos, i un segon cicle, amb el quart curs.

La nova ordenació del currículum de l’educació bàsica, de la qual en forma part l’etapa de l’ESO, es basa en l’adquisició de les competències clau i dels diferents aprenentatges, en fer possible la prosperitat personal i col·lectiva i avançar cap a una societat més equitativa, més sostenible, amb major cohesió social i en més formació per fer front als reptes científics, tecnològics i socials.

La concreció i el desenvolupament del nou currículum s’ha d’orientar a la inclusió social de tot l’alumnat, al seu desenvolupament personal i equilibrat, a la construcció d’una ciutadania crítica, igualitària, activa i constructiva i a la facilitació de l’accés a processos formatius posteriors.

PASTORAL

En la nostra escola procurem afavorir el creixement i la maduració dels alumnes en totes les seves dimensions. Amb aquest objectiu, els ajudem a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, intel·lectuals i afectives; eduquem la seva dimensió social i promovem la inserció en el món de forma responsable i constructiva; i també fomentem el desenvolupament de la dimensió ètica i transcendent de la persona.

L’educació cristiana ha de tenir sempre el caràcter d’un oferiment respectuós envers la llibertat de tots els alumnes, els professors i les famílies, els quals han de respectar igualment el Caràcter Propi del centre. 

Amb aquests criteris, ensenyem la religió catòlica i pretenem la formació d’uns alumnes conscients i responsables, a través d’un plantejament fonamentat i crític de la qüestió religiosa.

També afavorim la coherència entre la fe i el conjunt de sabers, valors i actituds dels creients, i eduquem per a la llibertat, la justícia, la solidaritat i la pau, com a valors que enriqueixen l’acció educativa i perquè el seu conreu és especialment urgent en la nostra societat.

idiomes

idiomes-col·legi-claret-valls

El Col·legi Claret és escola catalana, per la qual cosa el català és la llengua vehicular amb què es fa tot l’aprenentatge.

La llengua castellana forma part del projecte educatiu del centre, d’acord amb la normativa vigent, i també hi tenen cabuda diverses llengües estrangeres.

L’anglès és la llengua estrangera que s’imparteix dins del pla d’estudis des d’educació infantil fins a secundària.

A partir de cinquè de primària s’ofereix la possibilitat de cursar francès com a segona llengua estrangera.

I a secundària també s’ofereix l’alemany com a matèria complementària.

esports

Ja sigui dins de l’àmbit curricular o com a activitat extraescolar el col·legi Claret promou l’activitat esportiva entre els seus alumnes.

Activitats com la natació, el programa d’iniciació esportiva, les activitats esportives planificades en dates senyalades, el bàsquet, el futbol, etc., complementen l’educació dels alumnes i ajuden a aconseguir la formació integral que cerca el nostre centre.

pilota-basquet-col·legi-claret-valls
pilota-futbol-col·legi-claret-valls

EXTRAESCOLARS

El Col·legi Claret ofereix activitats extraescolars que es realitzen fora de l’horari lectiu i són impartides pel professorat del centre o per monitors especialitzats.

La finalitat d’aquestes activitats és complementar l’oferta formativa del centre amb activitats que tinguin una continuïtat amb la nostra línia educativa.

ACTIVITATS D’INICIACIÓ ESPORTIVA

ESPORT NO COMPETITIU

ESPORT ESCOLAR

CASAL D’ESTIU

TEATRE

PLÀSTICA

MÚSICA I DANSA

INFORMÀTICA

MECANOGRAFIA

ROBÒTICA

extraescolars-col·legi-claret-vallse