ESO

L'etapa de l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) té caràcter obligatori i gratuït. Comprèn 4 cursos acadèmics que s’inicien, generalment, l'any natural en què es compleixen els 12 anys i que s’acaben, normalment, als 16; amb caràcter general els alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18 anys.

L'ESO s'organitza en diferents matèries. El 4t curs té complementàriament caràcter orientador, tant per als estudis posteriors, com per a la integració a la vida laboral. 

La finalitat de l’ESO és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti assegurar un desenvolupament personal sòlid, adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l'expressió i comprensió oral, a l'escriptura, al càlcul, a la resolució de problemes de la vida quotidiana, al rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe, la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes, l'autonomia personal, la corresponsabilitat i la interdependència personal i la comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científic, social i cultural, en particular aquells elements que permetin un coneixement i arrelament a Catalunya. Així mateix, ha de contribuir a desenvolupar les habilitats socials de treball i d’estudi amb autonomia i esperit crític, la sensibilitat artística, la creativitat i l’afectivitat de tots els nois i les noies.

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, serà utilitzat normalment com a llengua vehicular d'ensenyament i d'aprenentatge i en les activitats internes i externes de la comunitat educativa. L’aranès, variant de la llengua occitana, s’imparteix a Era Val d’Aran.

Matèries dels tres primers cursos

Els alumnes cursen matèries comunes, matèries optatives, el Treball de Síntesi i el Servei Comunitari.

Matèries comunes

 • Ciències de la Naturalesa: Biologia i Geologia; Física i Química
 • Ciències Socials: Geografia i Història
 • Educació Física
 • Educació Visual i Plàstica
 • Llengua Catalana i Literatura
 • Llengua Castellana i Literatura 
 • Llengua Estrangera
 • Matemàtiques
 • Música
 • Tecnologia
 • Religió
 • Tutoria

Matèries optatives

S'ofereixen entre altres les matèries optatives de Segona Llengua Estrangera, Cultura Clàssica i Emprenedoria.

Treball de Síntesi

El Treball de Síntesi, que té la consideració de matèria optativa, està format per un conjunt d'activitats d'ensenyament i d'aprenentatge que s'han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s'ha aconseguit, i fins a quin punt, que l'alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l'aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d'integrar continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals.

S'ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels tres primers cursos de l'ESO.

Servei Comunitari

El Servei Comunitari és una acció educativa orientada a desenvolupar la competència social i ciutadana, en què l'alumne, amb la finalitat de millorar el seu entorn, duu a terme un servei a la comunitat, aplicant els seus coneixements, capacitats i habilitats, alhora que aprèn l'exercici actiu de la ciutadania. El seu objectiu és garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic.
 

Matèries de quart curs

Els alumnes cursen matèries comunes, matèries optatives i el Projecte de Recerca.

Matèries comunes

 • Ciències Socials: Geografia i Història
 • Educació Física
 • Llengua Catalana i Literatura
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengua Estrangera
 • Matemàtiques
 • Religió
 • Tutoria

Matèries optatives

A més, s’han de cursar tres de les matèries optatives següents:

 • Biologia i Geologia i Ciències Aplicades a l'Activitat Professional (matèria compactada)
 • Física i Química
 • Llatí
 • Economia i Emprenedoria (matèria compactada)
 • Tecnologia i Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Informàtica) (matèria compactada)
 • Segona Llengua Estrangera
 • Educació Visual i Plàstica
 • Filosofia

Les matèries compactades són dues matèries que s'imparteixen com una de sola però que són avaluades per separat a final de curs. Podeu trobar més informació sobre l'organització i finalitat de les optatives a la normativa del Departament.

Projecte de Recerca

En el quart curs els alumnes han de fer un projecte de recerca en grup. Consisteix en un conjunt d'activitats de descoberta i recerca sobre un tema específic triat per cada grup d'alumnes, sota el guiatge del professor.

Normativa

Background Image

Els blogs de primària

Primer, Segon, Tercer, Quart, Cinquè, Sisè