Educació primària

L'etapa de l’Educació Primària té caràcter obligatori i gratuït. Comprèn 6 cursos acadèmics, que es cursaran normalment entre els 6 i els 12 anys. L'Educació Primària s'inicia, amb caràcter general, l'any natural que es compleixen els 6 anys.

L'Educació Primària s'organitza en 3 cicles de 2 cursos cada un: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior.

La finalitat de l'Educació Primària és proporcionar a tots els nens i les nenes les competències que els permetin assegurar el seu desenvolupament personal i social; adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l'expressió i comprensió oral, a la lectura i a l'escriptura, al càlcul, a la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, a l'autonomia personal, la coresponsabilitat i la interdependència personal, a la resolució de problemes i als coneixements bàsics de la ciència, la cultura i la convivència, el rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe; desenvolupar la competència d'expressar el que s'ha après, d'explicar amb raons coherents, fiables i ben justificades el seu punt de vista i la seva opinió, de saber escoltar el punt de vista dels altres amb respecte i d'arribar a acords quan sigui necessari; desenvolupar les habilitats socials, d'esforç, treball i estudi; expressar el sentit artístic, la creativitat i l'afectivitat; conèixer els elements bàsics de la llengua, la història, la geografia i les tradicions pròpies de Catalunya que permetin el seu arrelament.

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ha de ser la llengua vehicular d'ensenyament i aprenentatge i de les activitats internes i externes de la comunitat educativa. El programa d’immersió en llengua catalana tindrà en compte la llengua de l’alumnat i l’ensenyament de la llengua castellana. L’aranès, variant de la llengua occitana, s’imparteix a Era Val d’Aran.

Competències bàsiques
El currículum de l’Educació Primària inclou les competències bàsiques següents:

Competències transversals
Les competències comunicatives:
1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
2. Competències artística i cultural

Les competències metodològiques:
3. Tractament de la informació i competència digital
4. Competència matemàtica
5. Competència d’aprendre a aprendre

Les competències personals:
6. Competència d’autonomia i iniciativa personal

Competències específiques centrades en conviure i habitar el món
7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
8. Competència social i ciutadana

Àrees de coneixement de l'Educació Primària i assignació horària

 • Llengua i literatura catalana i castellana: 1.085 hores

* Llengua i literatura catalana: 420 hores
* Llengua i literatura castellana: 420 hores
* Estructures lingüístiques comunes: 245 hores

 • Llengua estrangera: 420 hores
 • Coneixement del medi natural, social i cultural: 630 hores
 • Educació artística: 525 hores
 • Educació física: 385 hores
 • Matemàtiques: 665 hores
 • Educació per a la ciutadania i els drets humans: 35 hores
 • Religió (voluntària): 315 hores
 • Esbarjo: 525 hores

De les 5250 hores totals lectives de l'etapa, les 665 hores restants es destinaran a completar l’organització del currículum mitjançant, entre d'altres, l'atenció a la diversitat de l'alumnat, l'organització d'agrupaments flexibles, el reforç educatiu i l'ampliació horària de les àrees.

Horaris mínims per cicles
Cicle inicial

 • Llengua i literatura catalana: 140 hores
 • Llengua i literatura castellana: 140 hores
 • Estructures lingüístiques comunes: 105 hores
 • Llengua estrangera: 70 hores
 • Coneixement del medi natural, social i cultural: 140 hores
 • Educació artística: 70 hores
 • Educació física: 105 hores
 • Matemàtiques: 175 hores
 • Religió (voluntària): 105 hores

Cicle mitjà

 • Llengua i literatura catalana: 140 hores
 • Llengua i literatura castellana: 140 hores
 • Estructures lingüístiques comunes: 70 hores
 • Llengua estrangera: 105 hores
 • Coneixement del medi natural, social i cultural: 175 hores
 • Educació artística: 105 hores
 • Educació física: 70 hores
 • Matemàtiques: 175 hores
 • Religió (voluntària): 105 hores

Cicle superior

 • Llengua i literatura catalana: 140 hores
 • Llengua i literatura castellana: 140 hores
 • Estructures lingüístiques comunes: 70 hores
 • Llengua estrangera: 140 hores
 • Coneixement del medi natural, social i cultural: 140 hores
 • Educació artística: 70 hores
 • Educació física: 70 hores
 • Matemàtiques: 175 hores
 • Educació per a la ciutadania i els drets humans: 35 hores
 • Religió (voluntària): 105 hores

En l'àrea de llengües estrangeres, l'alumnat iniciarà l'aprenentatge d'una primera llengua en el cicle inicial. Els centres educatius podran oferir, de manera opcional per a l'alumnat, una segona llengua estrangera al cicle superior de l'Educació Primària.

Avaluació
L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat serà contínua i global, de manera que es tindran compte especialment el progrés de l’alumnat en el conjunt de les àrees del currículum.
 

Background Image

Els blogs de primària

Primer, Segon, Tercer, Quart, Cinquè, Sisè