Col·legi Claret Valls – Infantil -primària – ESO

Política de privacitat del Col·legi Claret
de Valls

1. RESPONSABLE

Denominació:

Col·legi Claret, responsable o centre educatiu

(nom oficial complet Col·legi Claret – Claretians Missioners del Cor de Maria)

Domicili:

Plaça de la Creu. 1. Valls (Tarragona)

CIF:

R-4300069D

2. CATEGORIES, FINALITAT, CONSERVACIÓ, LEGITIMACIÓ i DESTINATARIS

A) Finalitat i legitimació: Què fem amb les dades que se’ns poden facilitar? En base a què estem legitimats a tractar les dades personals?

Les dades personals que ens han estat facilitades són necessàries per poder complir amb les finalitats que detallem a continuació. Si no se’ns faciliten totes les dades o aquestes són inexactes, no es podrà atendre correctament aquestes finalitats.

A continuació especifiquem les categories de dades que tractem, la seva finalitat i la seva base legitimadora:

CATEGORIA

TUTOR LEGAL

(pare/mare/tutor legal)

FINALITAT

Gestió de la inscripció de l’Alumne al centre. Gestió de la relació contractual de serveis amb el centre educatiu Seguiment de l’evolució educativa de l’alumne i de qualsevol informació sobre l’alumne en relació a la seva evolució educativa i relació amb el centre educatiu, els seus Mestres i educadors Enviament de comunicacions comercials

BASE LEGITIMADORA

Execució d’un contracte amb el TUTOR LEGAL

DADES TRACTADES

Dades identificació i de contacte

CATEGORIA

FAMILIARS

(de l’alumne)

FINALITAT

Identificar als familiars que siguin contacte d’emergència i que ¡estiguin autoritzats per a recollir a l’alumne del centre educatiu

BASE LEGITIMADORA

Interès legítim del Centre ducatiu de complir amb la eva obligació de velar per la seguretat de l’ALUMNE

DADES TRACTADES

Dades identificació i de contacte

CATEGORIA

ALUMNES

 

FINALITAT

Inscripció de l’alumne en el centre educatiu Gestió i tramitació de la inscripció de l’alumne a beques oficials i realització del seu seguiment fins la seva adjudicació, així com el control posterior de l’ús legítim i adequat de la beca aconseguida.

Prestar a l’alumne l’ensenyament corresponent a l’etapa educativa (infantil primària, ESO) i realitzar el seguiment de la seva evolució. Complir amb la funció educativa. Control, suport i ajuda a l’alumne.

Aplicar les mesures a cada alumne sobre hàbits alimentaris o tractaments mèdics o alimentaris especials. Prestar a l’alumne serveis de psicopedagogia i de suport psicològic en el seu cas. Inscriure a l’alumne a activitats extraescolars impartides pel centre educatiu, a excursions i viatges organitzats pel centre educatiu. Gestió de la inscripció de l’alumne a concursos, tornejos, o campionats esportius, culturals, artístics o d’altres tipologies educatives.

Utilització de la imatge de l’alumne a la pàgina web i xarxes socials del centre educatiu. Utilització de la imatge de l’alumne i de materials fets per l’alumne amb la finalitat de donar difusió a les activitats del centre educatiu en Mitjans de comunicació locals (escrits i digitals) i als butlletins de la Fundació Cristiana de Catalunya y Claretians de Catalunya.

BASE LEGITIMADORA

Execució d’un contracte amb el TUTOR LEGAL

Compliment d’una obligació  legal del Responsable: Llei  Orgànica 3/2006 d’educació

Consentiment

Consentiment

DADES TRACTADES

Dades identificació i de contacte

Dades identificació. Dades que siguin necessàries per a l’exercici
de la seva funció educativa. Aquestes dades poden fer referència a l’origen i ambient familiar i social, a característiques o condicions personals, al desenvolupament i els resultats de la seva escolarització, així com a aquelles altres circumstàncies el coneixement de les quals sigui necessari per a l’educació i orientació de l’alumne. 

Dades identificació Tractaments mèdics específics Hàbits alimentaris (intoleràncies, al·lèrgies)

Imatge, fotografia, vídeo

CATEGORIA

ALUMNES

POTENCIALS

FINALITAT

Atendre consultes.

Facilitar informació a l’interessat sobre el centre educatiu, els seus serveis, preus i activitats.

Facilitar informació sobre les jornades de portes obertes i les dates de preinscripció i d’inscripció al centre educatiu. Tramitar la preinscripció de i’ALUMNE al centre educatiu.

Enviar comunicacions comercials.

BASE LEGITIMADORA

Mesures precontractuals

Consentiment

DADES TRACTADES

Dades identificació i de contacte

CATEGORIA

PROVEÏDORS

FINALITAT

Signatura del contracte amb el representant legal. Gestió de la relació contractual existent.

BASE LEGITIMADORA

Execució d’un contracte Interès legítim, consistent en poder efectuar omunicacions al personal de contacte del proveïdor

DADES TRACTADES

Dades identificació i de contacte

CATEGORIA

CANDIDATS

FINALITAT

Valorar possibles candidatures a llocs de treball.

BASE LEGITIMADORA

Mesures precontractuals

DADES TRACTADES

Dades identificació i currículum vitae

B) Conservació: Durant quant de temps conservem les dades personals?

 

A continuació especifiquem les categories de dades que tractem, la seva finalitat i la seva base legitimadora:

CATEGORIA

TUTOR LEGAL

ALUMNES

CONSERVACIÓ

Les dades es conservaran durant els terminis legalment establerts. Així mateix les dades es podran mantenir als arxius del Col·legi Claret de Valls per raons històriques.

CATEGORIA

FAMILIARS

CONSERVACIÓ

Es conservaran mentre es mantingui vigent l’escolarització de l’alumne.

CATEGORIA

ALUMNES

POTENCIALS

CONSERVACIÓ

Les dades es suprimiran després que s’hagi confirmat que no es vol seguir amb la matrícula de l’alumne al centre educatiu. Si s’ha prestat consentiment a l’enviament de comunicacions comercials, es conservaran les dades fins que es revoqui el consentiment.

CATEGORIA

PROVEÏDORS

CONSERVACIÓ

Es conservaran mentre es mantingui vigent la relació contractual i finalitzada aquesta pel termini legal necessari per atendre a possibles responsabilitats i obligacions legals i contractuals.          

CATEGORIA

CANDIDATS

CONSERVACIÓ

Es suprimiran després de valorar la candidatura, excepte que s’iniciï una relació contractual laboral, cas en el que aplicarà la política de conservació de dades per a reballadors.

C) Destinararis: A qui comuniquem les dades?

En termes generals, només compartim les nostres dades amb aquelles empreses proveïdores de serveis al CoHegi Claret de Valls i en els casos en què resulta necessari que accedeixin a les dades, i a entitats públiques, que serien, principalment:

Proveïdors de serveis de societat de la informació, tals com el servidor web, el servidor de correu electrònic, els programes de gestió (ERP) i d’enviament de correus electrònics. Les administracions públiques quan així sigui necessari en compliment d’una obligació legal.

Així mateix, es comparteixen algunes dades amb mitjans de comunicació locals, la Fundació Cristiana de Catalunya i Claretians de Catalunya.

Quan els destinataris es trobessin fora de l’Espai Econòmic Europeu estaran subjectes a codis i mesures corresponents, tals com clàusules tipus de protecció de dades, un codi de conducta i/o clàusules contractuals, que legitimin degudament la realització de transferències internacionals.

3. EXERCICI DE DRETS PELS TITULARS DE LES DADES

Els informem que com a titulars de les dades de caràcter personals que ens han facilitat tenen dret a:

  • Accedir a les seves dades personals, per saber quines dades tenim.
  • Rectificar les seves dades personals, per a quan siguin inexactes o equivocades.
  • Suprimir les seves dades personals, quan concorrin els requisits legals definits a la normativa sobre protecció de dades.
  • Dret a oposar-se al tractament de dades, quan concorrin els requisits legals definits a la normativa sobre protecció de dades.
  • Dret a limitar el tractament de dades, quan concorrin els requisits legals definits a la normativa sobre protecció de dades.
  • Dret a la portabilitat de de dades, quan concorrin els requisits legals definits a la normativa sobre protecció de dades.
  • A revocar el consentiment.
  • A presentar una denuncia o un escrit per a la tutela dels seus drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

L’exercici dels drets pot ser exercit mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a(*). A l’assumpte pot indicar “Exercici de dret” i al text del e-mail, explicar el dret que es vol exercir. Nosaltres contactarem amb vostè per facilitar-li el formulari corresponent per a exercitar el dret en qüestió.

4. REVOCACIÓ DEL CONSENTIMENT

El consentiment atorgat per al tractament de dades pot ser revocat en qualsevol moment. Per fer-ho serà suficient en remetre un correu electrònic a(*) facilitant copia del DNI a efectes que puguem verificar la seva identitat correctament i indicant la voluntat de revocar el consentiment atorgat i especificant la finalitat específica per a la qual es va conferir.

5. MESURES DE SEGURETAT

El CoHegi Claret de Valls tractarà les dades personals de les que és Responsable respectant en tot cas, la seva confidencialitat, per això adoptarà aquelles mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les seves dades, la seva confidencialitat, integritat i accessibilitat, tenint en compte l’estat de la tècnica i la seva capacitat i disponibilitat de recursos.

6. DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Dades de contacte del delegat de protecció de dades:

E-mail: claret@claret-valls.org 

Telèfon: 977 60 04 21

Direcció: Plaça de la Creu, 1. 43800 Valls